ابطال کارت فیلمبرداری

1- حضور مدیر واحد صنفی

2- تحویل کارت فیلمبرداری

3- ارائه درخواست ابطال کارت

3-ابطال کارت فیلمبرداری