ابطال کارت مباشرت

1- حضور مدیر واحد صنفی

2- تحویل کارت مباشرت

3- ارائه درخواست ابطال کارت مباشرت

3-ابطال کارت مباشرت