اخطار ماده 27 و 28

بزودی شرایط و اقدامات انجام شده برای ماده 27 و 28 و اخطارهای پلمپ ، فک پلمپ و جلوگیری از پلمپ واحدهای غیر مجاز در سایت اتحادیه بارگذاری می شود