اعضاء هیئت مدیره

رئیس اتحادیه : آقای علیرضا فرخی
نائب رئیس اول اتحادیه : آقای حسین موحدی نژاد
نائب رئیس دوم اتحادیه : آقای محسن فرخی
دبیر اتحادیه : خانم سمیه موحدی راد
خزانه دار اتحادیه : خانم حمیده بهرمند
بازرس اتحادیه : آقای سبحان سلیمانی