اعضاء کمیسیون رسیدگی به شکایات و حل اختلاف

عضو هئیت مدیره : آقای حسین موحدی نژاد
رئیس کمیسیون : آقای سهراب عبداللهی
نائب رئیس کمیسیون : آقای مجتبی الهی راینی
دبیر کمیسیون : آقای داریوش سالاری
عضو کمیسیون : خانم فاطمه سمندری