اعضاء کمیسیون فنی و آموزش

رئیس کمیسیون : آقای امیر خسروی
نائب رئیس کمیسیون : خانم زهرا فرخی
دبیرکمیسیون : آقای مصطفی پلاشی
عضو کمیسیون :  خانم رضوان رودباری
عضو کمیسیون :  آقای حسین زارع