تمدید کارت فیلمبرداری

1- حضور مدیر واحد صنفی

2- تکمیل فرم درخواست تمدید کارت فیلمبرداری توسط مدیر واحد

3- بررسی درخواست تمدید کارت ، توسط هیئت مدیره

4- صدور و تحویل کارت فیلمبرداری به مدیر واحد صنفی