حق عضویت

ماده 14 قانون نظام صنفی :

افراد صنفی مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه، مالیات و حق عضویت اتحادیه ذیربط خود را بپردازند.