شرایط و مدارک مورد نیاز

1- ارائه معرفی نامه از طرف مدیر واحد صنفی

2- قبولی در آزمون فنی اتحادیه

3- گواهی آزمایش عدم اعتیاد

4- گواهی عدم سوء پیشینه

5- تاییده صلاحیت انتظامی ( اماکن )

6- ارائه مدرک تحصیلی

7- ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت و یا ارائه گواهی اشتغال به تحصیل

8- بررسی مدارک و تایید صدور کارت فیلمبرداری، توسط هیئت مدیره