واحد مالی و اداری

  واحد مالی و اداری 

           خانم حمیده فرزان (مدیر اجرایی)
         آقای ناصر سنجری (امور مالی و حسابداری)
           آقای حمید رضایی (امور اداری و بازرسی)